Kvkk Politikamız

KVKK Politikamız

TROY ASTROLOJİ AKADEMİSİ (ZAFER ÖZYİĞİT)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA TEDARİKÇİ-İŞ ORTAĞI-ÜRÜN VE HİZMET ALAN GERÇEK KİŞİ AYDINLATMA METNİ

TROY ASTROLOJİ AKADEMİSİ (ZAFER ÖZYİĞİT) ("Şirket veya akademi") olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

Aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, KVKK’ nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları uyarınca,

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

Kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir. 

Kişisel Veri Kategorisi

 • Kimlik Verisi: Ad, soyadı, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Doğum Yeri ve Doğum Saati (Ürün ve hizmet alan kişi) Ad, soyadı, T.C. Kimlik No,
 • İletişim Verisi: Adresiniz, Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Finansal Veri: Banka hesap bilgileri (Tedarikçi Yetkilisi)
 • Müşteri İşlem: Fatura, ödeme işlemlerine ilişkin verileriniz,
 • Görsel ve İşitsel Veri: Fotoğraf, Görüntü ve ses kaydı (yüz yüze, telefon, telekonferans, video konferans, faks vb.) yapılabilecek görüşmeler sırasında edinilen bilgiler (Ürün ve hizmet alan kişi)
 • Pazarlama Bilgisi: Alışveriş̧ geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.
 • Diğer: Almış olduğunuz eğitime ilişkin sorularınız/yorumlarınız.  

Veri Konusu Kişi Grubu:

 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Tedarikçi Çalışanı
 • Tedarikçi Yetkilisi
 • İş Ortağı/Temsilcisi
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi amaçlarıyla fiziksel ve elektronik olarak toplanmaktadır. Örneğin: Eğitim kaydı oluştururken, Eğitim ödemesi yaparken, Troy Akademi web sitelerine bağlantı (IP adresleri, tanımlama bilgileri), Online formlar (e anketler, sosyal platformlarda Troy Akademi sayfaları, Facebook oturum açma vb. gibi ağ üzerinden oturum açma sistemleri).

 • Kanunlarda öngörülmesi
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,
 • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu,
 • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,
 • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.

 • Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve şart ve koşullarının yerine getirilmesi için;
 • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından şirkete temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin,
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması,
 • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması,
 • Eğitimlerin (yüz yüze ve/veya online) ve sertifika süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Şirket politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olduğu takdirde işlenebilir.
 • Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir.
 • Hizmetlerimizi ve kampanyalarımızı duyuran e-bültenlerimize ve sitemize üye olmanız,
 • Site üzerinden bir demo veya hizmet veya ürün satın almanız ya da satın aldığınız hizmet veya ürünü iptal etmeniz halinde,
 • Sitenin ziyaret sıklığı ve zamanları gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır.
 • https://www.troyakademi.com sitesinde toplanan kişisel bilgiler, müşterilerimizle ilgili iletişimi ve müşteri memnuniyetini sağlamak, kampanyalardan haberdar etmek ve istediğiniz veya yetkilendirdiğiniz hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır.
 • https://www.troyakademi.com bu kullanımları desteklemek üzere, müşterilerine daha etkili hizmet sunmak, siteyi, diğer ürünlerini veya hizmetlerini iyileştirmek ve sitenin kullanımını daha kolay hale getirmek için kişisel bilgileri kullanabilir.
 • Kişisel bilgilerinizi, bildirimleri de içerecek şekilde, kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetler hakkında bilgiler sağlamak için kullanabiliriz. Ayrıca, size ürünler ve hizmetler hakkında bilgiler gönderebiliriz.
 • Haber bültenine kaydolduğunuzda veya tanıtım e-postaları almayı kabul ettiğinizde,
 • https://www.troyakademi.com sitesi, tıklattığınız e-postaları izlemek için özelleştirilmiş bağlantılar veya benzeri teknolojiler kullanabilir. Her e-posta, bu tür iletilerin gelmesini durdurmanıza olanak veren, abonelik iptal bağlantıları içerir. 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

İş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, şirket çalışanlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk kişilerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir.

Troy Akademi Sayfası, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı program ortağı kurumlarla, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmetini aldığı yurt içindeki ve yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, Sertifika düzenlenmesinde ilgili kurumlar, yurt içindeki ve yurtdışındaki diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin aktarımı ilgili kişinin açık rızasına tabidir.

Haklarınız

KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirketin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek hakkına sahipsiniz.
 • Ayrıca, şirketimizden yanlış ve eksik Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Klinikten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla yazılı ve imzalı olarak, yapabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

TROY ASTROLOJİ AKADEMİSİ (ZAFER ÖZYİĞİT)

E-Mail: info@troyakademi.com

Web Sayfası: https://www.troyakademi.com/ 

Adres: Sarıcaali Küme Evler No:260 Merkez /Çanakkale